Turul ragadta magasba a magyar repülést

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

115 évvel ezelőtt, 1902. május elsején szállt fel első útjára az első hosszú utak megtételére is alkalmas magyar repülő eszköz, a Turul légballon. A hazai repüléstörténet kissé feledésbe merült, de talán legfontosabb első epizódját a Közlekedési Múzeum fotóarchívumának segítségével elevenítjük fel.


A huszadik század első évei Magyarországra is elhozták a repülés forradalmát. A krónikák ugyan számon tartanak két igen korai, 1784-es magyar repülési kísérletet - a kunszentmártoni Szablik István hidrogénnel töltött légballonját (amit a Montgolfier-testvérek ihletésére készített) és a zágrábi születésű Domin Ferenc József jezsuita szerzetes ugyancsak héliumos léghajóját - de egészen 1902-ig kellett várni, hogy a hazai aviatika elérje a kritikus tömeget. A Magyar Aëro-Club megalakulása, és az első magyar tulajdonú légballon repülése volt az a mérföldkő, amitől kezdve igazán fölgyorsultak a magyar repüléstörténet eseményei. A Pesti Hírlap 1902. április 30., szerdai száma így írt a jeles eseményekről:

Ez év március 3-án Budapesten egy uj klub, a “Magyar Aëro-Club” alakult, amelynek védnökségét Lipót Salvator főherceg elfogadta. A klub célja egyrészről és elsősorban a tudományos kutatás, nevezetesen a nemzetközi meteorológiai munkálatokban, a magas légrétegek vizsgálatát célzó, u.n. simultan léghajó utakban való részvétel, másrészt pedig e nemes sportnak hazánkban is is leendő megkedveltetése és meghonosítása. A klub mindenesetre érdekes és kulturális szempontból is jelentős működését május 1-én reggel 7 órakor kezdi meg egy ünnepélyes fölszállással, amelyen két szabad ballon fog résztvenni, a Margitszigeti sporttelepen.

 

A Turult a monarchián belülről, az osztrákoktól vásárolta a magyar repülőklub, amivel valamelyest fel is zárkózott hazánk a világ léghajózással kísérletező, aktívan légballonozó részéhez. Az első, történelmi útjáról már a klub saját lapjában, Az Aëronauta júniusi lapszámában is lehetett olvasni:

A »Turul« kezdettől fogva sokkal gyorsabban emelkedett, mint a »Meteor«, úgy, hogy már 7h 38m-kor elérte, majd elhagyta a »Meteor« magasságát. Ezen gyorsabb emelkedése következtében sokkal hamarabb jutott bele a felsőbb légrétegek nyugati irányú áramlásába, s már valamivel a szentendrei sziget déli csúcsa alatt újra átkelt a Dunán, és 15h-kor az ujpesti hid balparti hidfője fölött lebegett mintegy 400 méterrel északabbra. A láthatárt közepes sűrűségű légköri füst takarta. A léghajó, a mely a derült időben különben valószinüleg jól tartotta volna a magasságot, a Dunán való kétszeri átkelés miatt meglehetősen sok ballastot igényelt, a Dunán való második átkelés után azonban mindvégig elég kevés ballastot igényelt. Minthogy a megnyitó ünnepély programmjában egy souper is fel volt véve, a melynek fényét ő fensége is magas jelenlétével igérte emelni, az út nem tarthatott tovább mint délig, s azonfelül nem lehetett tovább menni, mint a honnan este ca 6 órára ismét vissza lehetett térni a fővárosba. A léghajó a Duna balpartján Czinkota és Kerepes felett haladva el, a Bolnoka fölött elérte legnagyobb magasságát, 4040 métert. Azontúl a léghajó irányát kissé megváltoztatta, s minthogy a fő-vasut vonalától mindinkább eltért volna, a leszállás a fentemlitett okból szükségessé vált. Vácz-Szent-László határában a br. Schossberger-féle uradalom egy buza-táblájában végre megtörtént a rendkivül sima leszállás, a melynél a ballon a nehéz uszálykötél által (140 méter, 68 kiló) mintegy 50 méter magasban egyensúlyba jött, és a kötelet elfogó parasztok által huzatott le a földre, majdnem tökéletes szélcsend mellett. A vasutra szállás Turán történt, a hova az uradalmi tisztek által előzékenyen küldött kocsik mintegy 30 percz alatt vitték a ballont és utasait.

Az első, nagy magasságban (lásd fentebb, rögtön az első úton elért 4040 métert), nagy távolságok megtételére alkalmas magyar léghajó technikai jellemzőiről azt érdemes tudni, hogy a korai légballonokkal ellentétben nem tiszta hidrogénnel volt megtöltve: a Turulhoz az olcsóbb városi világítógázt használtak. A ballont megtöltő gázkeverék leginkább hidrogént, metánt, szén-monoxidot, szén-dioxidot, illetve kisebb mennyiségben kén- és ammóniumtartalmú gázokat, valamint nehezebb szénhidrogéneket is tartalmazhatott. Mivel a tűz- és robbanásveszélyes gázkeverék kisebb sűrűségű volt a levegőnél, alkalmas volt légballonok felemelésére. A gázzal feltöltött ballon hálójára egy nagy, 4-5 fő befogadására alkalmas fonott kosarat erősítettek, ebben utaztak az első magyar légi úttörők, no és ebbe pakolták a magukkal vitt tudományos felszerelést, műszereket és élelmet. A léghajó repülési magasságát a felakasztott homokzsákok, ballasztok ledobásával növelték, ha csökkenteni akarták a magasságot, akkor a ballon tetején lévő szelepen engedtek ki a gázból.

Bejárták vele az országot

Első két évében a Turul rengetegszer repült, volt hogy havonta 3-4 alkalommal is föl tudott szállni. Második útja 1902. május 17-én Ózdra vezetett, a túrán 3300 méteres magasságig emelkedett. Erről a Budapesti Hírlap is hírt adott 1902. május 20-án:

Szombaton, május 17-én, délelőtt 11 óra 20 perckor szállott föl másodszor a Magyar Aero-Klub léghajója, a Turul, a lipótvárosi gázgyártól. A léghajó 3300 méter magasságban 20 C. fok hőmérséklet mellett szállt el Vác, Penc, Nőténcs, Szécsény községek fölött és délután 2 óra 50 perckor ereszkedett le Borsod-és Gömörmegye határán lévő Ózd község közelében. A ballon egy 600 méter vastag hófelhőn haladt át folytonos havazás közben. Mielőtt a hófelhőn áthaladtak, 3 fok, a felhő után 20 fok hideget mutatott a hőmérő. A léghajót ifj Tolnay Lajos, a M. Aero-Klub első kapitánya vezette.

Az egy szem Turul azonban nem csinált azonnal nyarat, jó ideig nem került az országba hozzá hasonló léghajó. A klub, hogy fenntartsa a közvélemény érdeklődését, és hogy bevonja a kor másik, egyre népszerűbb technikai vívmányát, autós üldözőversenyeket szervezett. A magyar repüléstörténet első halálos légibalesete is a Turulhoz kötődik: 1903-ban egy alkalommal viharos szél kerekedett, miközben felszálláshoz készültek a Lipótvárosi Gázgyár udvaráról, és az elszabadult ballon kosarából kiesett (más források szerint kiugrott) Ordódy Pál. A repülés iránt komoly érdeklődést mutató földbirtokos kórházba szállítás után belehalt súlyos fejsérülésébe.

A klub alapításakor deklarált célokat teljesen komolyan vették a ballon üzemeltetői. A legtöbb repülőútra meteorológiai mérőműszereket vittek, és alaposan dokumentálták a tapasztalt légköri jelenségeket. Az Aëronauta, 1902. októberi számában így írnak a nyolcadik repülőútról:

Október 2-ikán hatolt fel társulatunk léghajója nyolczadizben a madarak birodalmába, dr. Schürger József és dr. Czékus Miklós tagtársainkkal és Kral Sándor főhadnagygyal, valamint Tolnayval a kosarában. Igazi őszi nap volt. Az eget sötétszürke, hatalmas felhőpalást borította, s meg volt mindegyik utas győződve arról, hogy napot egész úton nem fognak látni. A hőmérséklet induláskor 11.3 C° volt, s a köd egészen a talajig ért le. Azt lehetett hinni a sötétség alapján, hogy a felhőréteg több ezer méter vastag. Szélnek alant nyoma sem volt. »Már toronymagasságban eltünt a föld szemeink elől«, jelenti társulatunk első kapitánya, s mi a sűrű félhomályban lemondással néztünk elébe egy monoton légi utazásnak. De mi ez? Alig vagyunk 350 méter magasan és már világosodik. Pillanatról-pillanatra világosabb lesz, s 500 méter magasban kibukkan a Turul a felhőtengerből, vakító surgárözön vesz bennünket körül, felettünk alig van néhány felhőfoszlány. Az alattunk elterülő szemkápráztatóan tükröző felhőoczeán a horizon felé a legbizarabb alakú havasok felette változatos és felejthetetlenül fantasztikus nagyszerű panorámáját mutatja, mig alattunk, nem messze, ott látjuk a Turul óriási árnyékát a legszebb ballon-aureola által körülövezve. A kosár árnyéka körül kettős szivárványgyűrű, a ballon árnyékától kiindulva pedig pompás, Szt. Elmo tüzére emlékeztető, hatalmas sugárkéve. A hőmérséklet, a mely a felhőben legfelül 8.1 C° volt, közvetlenül felette 10.6 C°-ra szökik fel. Egész úton csodáljuk a remek, de felette szemrontó látványt, földet egy pillanatra sem látunk, s igy nem mondhatok el egyebet, mint a leolvasott meteorologiai adatok vázlatát. 1250 m. magasban a hőmérséklet 6.7 C°, 1600 méter magasban déli 12 órakor 4.0 C°. A felső felhőfoszlányok 2200 méter magasban úsznak, a hol 1 óra 3 perczkor —1.2 C° hőmérsékletet találunk. Ezen felül 2340 méter maximális magasságban újra temperatura inversio kövekezik, a mennyiben itt +2,4 C° van. 2 óra 20 perczkor becsomagoljuk a műszereket, átveszem a léghajó vezetését, és megkezdem a leszállást.

Mi több, állatkísérleteket is végeztek a Turul fedélzetén:

A magyar Aëro-Klub turul nevű léghajója tegnap délelőtt 9 óra 20 perckor szállott föl a tatterszálból. A kapitány, Král Sándor tüzérfőhadnagyon kivül Keller István dr. és Botzenhardt Ferenc dr. Vettek részt a léghajózásban. A szépen emelkedő léggömb nyugodt időben Vácig nyugati irányban haladt, majd északkelet felé vette utját. A léghajó délután három órakor Szécsénynél, Mailáth Géza gróf birtokán laposan ereszkedett le. A legnagyobb magasság, a melyen a hajó járt, 1900 méter volt, 8 fok Celsius legalacsonyabb hőmérséklet mellett. A léghajón három Galambot is vittek. A madarak 1000 méter magasságig nyugodtan voltak, mig a felsőbb régióban a ritkább levegő folytán nagyon nyugtalankodtak. Az egyik galamb, miután 1600 méter magasságban szabadon bocsátották, néhányszor körül repülte a léggömb közepét, majd rászállott a léggömb hálójára, hol kilencven percig maradt és a Turult csak leszálláskor, hétszáz méter magasságban hagyta el. A második madarat 1900 méternyi magasságig vitték föl, majd 700 méter magasságban elbocsátották. A harmadik madár az egész utban a kosárban volt a leszállásig. (Budapesti Hírlap, 1903. szeptember 29.)

A Turulhoz több hazai rekord és repüléstörténeti elsőség is fűződik: 1904. májusában a Budapest–Pásztó útvonalon 60 km/h-ás csúcssebességet ért el, 1904. június 29-én került sor az első éjszakai felszállásra, és a Budapest–Szeged útvonalon 27 km/h-ás átlagsebességet értek el, arról nem is szólva, hogy a Turul röptetői egyben a hazai légifotózás úttörői is voltak. A két világháború között aztán az egyre fejlettebb és megbízhatóbb zeppelinek és merev szárnyú repülőgépek jó időre visszaszorították a ballonrepülést, ami csak jóval később, a sportrepülés keretein belül támadt fel, köszönhetően a korszerű hőlégballonoknak. A Turul emlékét sokáig a kosara őrizte, amit a Közlekedési Múzeumban állítottak ki – azonban a műtárgy a Múzeum nagy értékű gyűjteményével együtt elpusztult a II. világháborúban. Maradtak a fényképek.

 

index.hu

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukidea 2016


árfolyam:
1 euro = 4.6695 RON
1 dollár = 4.0518 RON
100 forint = 143.33 RON

NAGYBÁNYAI ESEMÉNYNAPTÁR

isk
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Londoni, szállodai munka, nyelvtudás nélkül, csekély önerővel Londoni partnerünk megbízásából keresünk, Nyugat- London, Hounslow kerületébe 3*, 4* és (...)

Dolgozzon a Holland Királyság fővárosában Ön is szeretne külföldön dolgozni? Az egyik legfontosabb kérdés, amit érdemes (...)

Nők Lapja Eladó 2016, 2017-es, Nők lapja évfolyam , 1,5 lej / szám

adj fel hirdetést
Reklam

SZAVAZÁS

Ön szerint szükséges-e a család fogalmáról szóló alkotmánymódosítás?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Sarateanu József Kövesi leváltásáról az (...)

Mikor már kezdett kilábolni az (...)

Péter Károly Kövesi leváltásáról az (...)

„Megpróbálja azt (...)

Péter Károly Magyar állami kitüntetésben (...)

Csak büszkék lehetünk, hogy még (...)

Fekete Ferenc Macron föderális uniója és a svéd (...)

'Macron beszédében hangsúlyozta, (...)

Varga Gábor Több ezer fekete lyuk hemzseghet a (...)

Lebilincselő cikk!

Zászló Magyar személyiségekről is (...)

Sokkal boldogabb lennék, ha az (...)

vgá „Nem tudom legyőzni” – Gyurta (...)

így is nagyon jó volt Dani!

Thurman Zoltán Közlemény a hajdani polgári (...)

Szeretném láttni pontosan, hogy a (...)

Ricsi Bonis KÖZLEMÉNY A NAGYBÁNYAI MAGYAR (...)

Az egészségügyi iskola túl közel (...)

vgá Az Igric - turné Nagybánya (...)

öröm, mikor Budapest vendégszerepel (...)

cotos KÖZLEMÉNY A NAGYBÁNYAI MAGYAR (...)

Szerintem eszrevetettek, hogy nem jol (...)

szittya A Nagybányai RMDSZ közleménye

a kis bozgor chereces :) nem mondta meg (...)

HZS A Nagybányai RMDSZ közleménye

Szégyen és gyalázat ez a (...)

Mer Kell A Nagybányai RMDSZ közleménye

A nagybanya.ro oldalan olvasva ezt a (...)

David Aaron A Nagybányai RMDSZ közleménye

Ez a Kerekes Katalin nevezetű (...)

Kereszthegyi A Nagybányai RMDSZ közleménye

Edesanyam elment az unnepsegre, melynek (...)

Kapjatokbe A Nagybányai RMDSZ közleménye

Nagyszeru a ralatasa az rmdsz-nek (nem (...)

Jurka Miklos Musical és operett est a kolozsvári (...)

Maramarosszigete nem kuldenek kegyeket?

vgá Magyar aranyérem a téli olimpián!

gratula! brávó, Fiúk!!

Szika Levente Zoltán Az „ásító torony” alatt (...)

...ami pedig ezt az irományt illeti, (...)

Oradea MSZP Az „ásító torony” alatt (...)

ekkora nepszerusege meg nem volt egy (...)

Oradea MSZP Az „ásító torony” alatt (...)

ekkora nepszerusege meg nem volt egy (...)

Dávid Lajos Az „ásító torony” alatt (...)

Stimată Laura Ghinea! Citind de mai (...)

Dávid Lajos Az „ásító torony” alatt (...)

Kedves Laura Ghinea! Többször (...)

Laura Ghinea presedinte UAP Filiala Baia Mare Az „ásító torony” alatt (...)

Buna ziua. Ma bucur ca subiectul (...)

Laczkó Zoltánné Az „ásító torony” alatt (...)

Kuzmányi István nem az írásai miatt (...)

Bodor Levi Az „ásító torony” alatt (...)

Tisztelt Kisebbségekért - Pro (...)

Torjay Valter A síri csend birodalmában

Nagy örömmel olvastam Ferenc bátyám (...)

Szika Levente Zoltán Az „ásító torony” alatt (...)

Szika Levente Zoltán2018.01.20 (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh