„Lelki olimpia” lesz a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

Az Oltáriszentség, a szentségimádás és a szentmise áll az advent első vasárnapjától kezdődő pasztorális év középpontjában. Az erdélyi főegyházmegye a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve az Eucharisztia évét hirdette meg. A nagy világeseménynek Magyarország ad majd otthont, a rá való felkészülés során számos programot szerveznek a gyulafehérvári főegyházmegyében is. Veress Sándor Levente kászonújfalvi plébánossal, a NEK előkészületi programjainak főegyházmegyei koordinátorával és munkatársaival beszélgettünk.


A nagy világeseményre való tekintettel milyen programokat szerveznek főegyházmegyénkben? Minthogy a világkongresszus tematikájához kapcsolódva, a következő pasztorális évet az Eucharisztiának szentelik, ezért a tervezett események is e körül a tematika körül fognak forogni. „Az Eucharisztia éve a szentmise titka felé is fordítja a figyelmünket.

Felmérésünk alapján az a tapasztalatunk, hogy a hívek, a közösség egy része nem érti a szentmisét, nem érti, hogy mi történik a liturgiában. Ezért azon dolgozunk, hogy a szentmisét, annak belső világát, dinamikáját közelebb hozzuk az emberekhez, ehhez nyújtunk segítséget segédanyagok révén a plébánosoknak, szórólapok kiosztásával a híveknek”– magyarázta a szervezőcsapat vezetője. Hozzátéve, lesz egy kis csapatuk is, melynek tagjai a helyi közösségekbe járnak majd el szentségimádást vezetni.

Főegyházmegyei programok

Az erdélyi főegyházmegyében a NEK-re való készülődés részeként három szinten szerveztek és szerveznek eseményeket, programokat: főegyházmegyei, főesperességi, valamint plébániai szinten. Főegyházmegyei szinten legutóbb a missziós keresztet, a magyarországi NEK jelképét járatták körbe: a három méter magas, a Szent kereszt, illetve a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek és boldogok ereklyéit tartalmazó míves rézdomborításokkal díszített tölgyfakeresztet Hargitafürdőre, Csíksomlyóra, valamint Marosvásárhelyre vitték a hívek elé. Jövőre a csíksomlyói búcsúra is szeretnék elhozni a kongresszus eme szimbólumát. Előtte azonban újabb egyházmegyei szintű eseménysorozatra készülnek. Mint Veress Sándor Leventétől megtudtuk, egy székelyudvarhelyi művésszel vándor monstranciákat (szentségtartókat) készíttetnek, szám szerint nyolc darabot, az egyházmegye nyolc főesperességébe.

Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja címmel indul majd útnak a nyolc monstrancia, miután advent első vasárnapján a gyulafehérvári székesegyházban megáldja a főpásztor, azaz a főegyházmegye érseke. Minden főesperesség maga szervezi meg, hogy a kerületében milyen ütemterv szerint viszik körbe a szentségtartókat, úgy, hogy minden helyszínen szentségimádási programokat szerveznek.

Főesperességi programok

Évente négy alkalommal szoktak rekollekciós napokat szervezni a papok számára, ezúttal mind a négyet az Eucharisztia témájában tartják meg, és ehhez pasztorációs segédanyagokat biztosítanak. A másik főesperességi szintű program a fentebb említett Oltáriszentség-körút a vándor monstranciák segítségével a főesperesi kerületek településire. Továbbá az egyházi alkalmazottak és önkéntesek továbbképzése ebben a témában szintén része a megvalósításra váró terveknek.

Plébániai szintű programok

A világkongresszusra való felkészülésbe és az Eucharisztia évébe a plébániák is bekapcsolódnak azáltal, hogy új formában tartják meg az elsővasárnapi szentségimádásokat, azzal a céllal, hogy személyesebbé, közvetlenebbé és meghittebbé tegyék az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal való kapcsolatot, hogy felfedezzék a csend gyógyító és a benne személyesen szóló Istent. Lesznek tematikus szentségimádások is, ehhez, mint már említettük, készen áll egy csapat, amely kérésre elmegy szentségimádást vezetni. Az átláthatóságot és a megértést, a Jézussal való élőbb kapcsolatot szolgálja a kommentált szentmise minden egyházközségben, ehhez a híveknek adott nyomtatott szóróanyag is segítséget nyújt majd. • Fotó: Erdély Bálint Előd Érseki körlevél Mindezen programok és az eseménysorozatok céljai Jakubinyi György gyulafehérvári érsek október 29-én közzétett körlevelében olvashatók a www.ersekseg.ro honlapon is. Mint írja, az Eucharisztikus év célja előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását az Eucharisztia fényében. Szeretnék a szentmise és az örökös szentségimádások ünnepi jellegét tudatosítani, illetve a hívek tevékeny részvételét előmozdítani a szentmiséken és a szentségimádásokon. Az év mottója pedig a „Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7) lesz.

Az Eucharisztia évére egységes házszentelési képet is terveztek, hátoldalán a következő imádsággal: „Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk, ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk, ha visszafordulunk feléje, újjászületünk, ha benne lakunk, akkor élünk.” (Szent Ágoston gondolatai az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztusról.) Térdhajtás Isten színe előtt Zsombori Zsolt akolitus, a szervező csapat tagja szerint azért fontos számára a NEK-re való készülés, mert úgy véli, olyan dologra fókuszál, amely az ő életében és hitben való fejlődésében mérföldkőnek számított, ez pedig nem más, mint az Oltáriszentség. „Húsz évvel ezelőtt, reformátusként egy katolikus közösségbe járva arra lettem figyelmes, hogy az emberek mély térdhajtással hódolnak az Oltáriszentség színe alatt jelen lévő Jézus előtt. Úgy gondoltam, ez egy tökéletes gesztus, amivel kifejezhetem azt a tényt, hogy Isten a mindenható, teremtő és én a teremtmény, az ember. Évekig próbálgattam az »igazi« térdhajtást, sikertelenül. Majd belső indíttatásra a római katolikus vallásra tértem, és a bérmálkozás szentségében kaptam meg a kegyelmet, hogy Isten előtt úgy tudok térdet hajtani, amiben érzem annak a ténynek a kifejezését, hogy ő az Isten, én az „ember” – osztotta meg. Hozzátette, a NEK-re való készülődésben a szentségimádások azok a programok, amelyek közel állnak hozzá, és szervezésükben is kész lehetőségeihez mérten segíteni. „A szentségimádásban számomra fontos az ének, mely segít, hogy figyelmem, ha elkalandozna, újra és újra rátekintsek Jézusra; fontos az ima, mely segít, hogy gondolataimban én is megfogalmazhassak gondolatokat Jézushoz, és a csend a legfontosabb, amiben Jézus jelenlétét különösen át tudom élni” – fogalmazott.

Valóságosan megélni Isten jelenlétét Zsombori Zsolt házastársa, Angella lelkipásztori munkatárs szintén az eucharisztikus világkongresszusra való készülődésbe kapcsolódik be a szervezőcsapat tagjaként. Érdeklődésünkre elmesélte: amellett hogy ajándéknak tekinti, hogy segíthet az előkészületekben, különös élmény számára, hogy nagyapja részt vett a világkongresszuson 1938-ban. Az Eucharisztiában Isten létezését valóságosan élhetem meg. Életem során többször megtapasztaltam az Ő közelségét, csendes jelenlétét. Ezekből a tapasztalatokból, megélt pillanatokból forrásozik a tettrekészségem is, hogy ebben a szolgálatban én is jelen legyek. Szeretném, vágyam, hogy minél több embertársamnak lehetősége legyen megtapasztalni, átélni, megérezni az átalakító, megújító, reményt és hitet adó jelenlétet” – mondta. Úgy véli, hogy ez a kongresszus minden embernek szól. „Bátorítani tudok mindenkit, hogy kezdjenek egy lépést tenni Isten keresésében önmaguk és mások felé, így formálódik, átalakul a világ. Én hiszek benne” – fogalmazott a lelkipásztori munkatárs.

Az Eucharisztia évének mottója: Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7) •

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust négyévente rendezik meg, legutóbb a Fülöp-szigetek volt a világesemény házigazdája. Jövőre Magyarországon tartják meg az 52. kongresszust szeptember 13–20. között. Veress Sándor Levente elmondta, koordinátorként közvetítő szerepet töltenek be a kongresszus szervezői és a gyulafehérvári egyházmegye között. Fábry Kornélt, a NEK főtitkárát idézve az eseményt úgy jellemezte, mint egy lelki olimpiát. „Ez egy lehetőség arra, hogy az egyház megmutassa önmagát, tanúságot tegyen hitéről, az Oltáriszentségről, akiben mi hiszünk, hogy valóságosan jelen van Jézus” – fogalmazott. A világkongresszus a Puskás Ferenc Stadionban tartandó szentmisével és több mint 5000 gyermek közös elsőáldozásával kezdődik szeptember 13-án, vasárnap 16 órakor.

Eddig több mint 3000 elsőáldozót regisztráltak a Kárpát-medencéből. A többi napok programkínálata különböző tanúságtételeket, katekéziseket, előadásokat tartalmaz a többféle kulturális és lelkiségi program mellett, ugyanakkor nem maradhatnak el a szentmisék és a szentségimádások sem. Nagy eseménynek számít majd a zárónapon, a Hősök terén sorra kerülő szentmise is 11 órától. A nyitó szentmisén népünk elsőáldozó gyermekei együtt élik meg Jézus önajándékozó szeretetét • Fotó: Pinti Attila A rendezvénysorozatról és részletes programjáról bővebben a www.iec2020.hu honlapon lehet olvasni. Szintén e weboldalon keresztül már lehetőségük van regisztrálni azoknak, akik részt szeretnének venni benne.

Az Erdélyből indulóknak az egyházmegye vonatokat szervez, erről pontosabb információkat később tesznek közzé. Az erdélyi munkacsoport tagjai: Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános, a pasztorális bizottság titkára, Veress Sándor Levente plébános, Csíki Szabolcs plébános, főegyházmegyei ifjúsági lelkész, Balla Imre segédlelkész, Zsombori Zsolt akolitus és Zsombori Angella lelkipásztori munkatárs, a székelyudvarhelyi Forrás közösség vezetői, valamint Molnár Izabella, a pasztorális iroda munkatársa. Ima a kongresszusért Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevelében egyebek mellett megosztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért való imádság szövegét is, amelyet a szentmiséken mondanak el a papok a hívekkel együtt.

Az ima így hangzik: „Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.”

(kronikaonline.ro)

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukszh300 news


árfolyam:
1 euro = 4.7790 RON
1 dollár = 4.3101 RON
100 forint = 141.87 RON
isk
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

kiado lakas Kiado ketszobas tomhazlakas, 1vagy2 evre, kozel a regi foterhez.Deli fekvesu csendes es zold (...)

Megemlekezes Fajo szivvel emlekezunk Fazekas Gyorgyre halalanak 25-ik evfordulojara. Szivunkben el szep (...)

Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium do dzielenia się świadectwem o tym, jak byłem skie Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium, aby podzielić się świadectwem o tym, jak (...)

adj fel hirdetést
tmh

SZAVAZÁS

Milyen gyakran olvas Ön könyvet?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Robertataups Megmenthet az okostelefon az (...)

Оочень хороший (...)

Földházi István Ezüstfenyő díjban részesült (...)

Bizony, mind igaz, amit róla itt (...)

Miklos Csaba IN MEMORIAM SZENTGYÖRGYI SÁNDOR

Nyugalma legyen csendes , emleke orok ! (...)

Zoltan Thurman Papi cölibátus: XVI. Benedek megtöri (...)

A Le Figaró a világ legbefolyásosabb (...)

Zoltan Thurman Nagybánya a Hunyadiak korában

Ezt minden nagybányai iskolában (...)

Máriás József 60 milliárd forintból 34 kastély és (...)

Üdvös lenne felkarolni a pribékfalvi (...)

András László Klaus Iohannis elütötte Orbán Viktor (...)

Ez az ember fordítva van bekötve. Az (...)

Molnár György Női kávéház

Borbás Marcsi műsorában is (...)

Nagy Annamária Máramarosi diákok tantárgy versenyen

A Kriza János Balladamondó, (...)

Kov A Átment a román parlament (...)

Clemancoval lefekudot a kiralyno,es (...)

Kovacs Alexandru Átment a román parlament (...)

Miert kellet azRMDSZ.-nek leszavaznia a (...)

Péter Károly A bukaresti központi egyetemi (...)

Az említett választási vitán (...)

rettegi olga Újraavatták a Nemzeti Vértanúk (...)

a tortenelem sajnos ,megismetlodik (...)

Lemak Rudolf Máramarossziget magyar irodalmi élete

Hiányolom a Szigeti Turmix heti (...)

Péter Károly Az Orban-kabinet tizenkét pontja: (...)

Már nehogy higgyünk nekik!

András László A szenátuson átment a Trianon napról (...)

Az egész román elitről lesújtó a (...)

vigili Szatmárnémetiből is közvetlen (...)

Nagyon örülök neki, így (...)

jkgabor A Colonello is csatkozik a Nagy (...)

Mi az ,hogy Mateszlka, jottek volna (...)

Földházi István FF2019: Sárospatak Nagybányán - (...)

A 8KOR mért nem?

Hajnalka Vida Gábor: Erdélyben minden tabu

Nagyon megérintett, sok mindent (...)

Hajnalka Félmaraton a Főtér Fesztivál 2019-en

Nem kellett volna vajon hamarabb (...)

Sándorné Szekeres Hunyadi János szobrot avatnak (...)

Én nagyon örülök neki. Akkor is a (...)

Debreczeni Mihály Részleges holdfogyatkozás Nagybányán

Napfogyatkozás, mint a címben vagy (...)

Várady László Filmvetítés Máramarosszigeten

Helyesebb lenne a Zeneiskola előadói (...)

Penkov Dániel 45 éve hunyt el „a színek és a (...)

Kedvenc festőművészem Mikola (...)

Hajnalka A Koltói Kamarakórus is fellép a (...)

Gratulálok a koltóiaknak. Sikeres (...)

Csiki Árpád Winkler Gyula: május 26-án arról (...)

Winkler Iuliu 'úr' mindenről beszél, (...)

Dr. Csomai Miklós Egy napra Erdélybe költözik az EU (...)

Ahol Junker van, ott nem születhet (...)

seresterezia@yahoo.com Meghalt Elekes Emma, Szatmár (...)

Nyugodjon bekeben szatmari kozonseg (...)

vgá A szatmári színház második (...)

Kéz- és lábtörést!

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

Reklam