n
2024. február 27., kedd Ákos, Bátor napja
árfolyam:
1 euro = RON
1 dollár = RON
100 forint = 0 RON

Nagybánya magyar irodalmi élete

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

A XV. századtól a 90-es évekig - a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon rövid összegzése


A 14. század óta bányavárosként és pénzverőhelyként ismert Nagybányán (régi nevén Asszonypataka) már 1433 óta működött tanintézet, kollégium jellegű iskoláját pedig 1547-ben alapította Kopácsi István református prédikátor. Itt kezdte tanulmányait Misztótfalusi Kis Miklós, a magyar könyvnyomtatás későbbi jelese és két évig diákja volt Szepsi Csombor Márton, az első nyomtatott magyar nyelvű útleírás szerzője. Az oktatás irányítását a 18. században a jezsuita iskola vette át (egyik tanára Baróti Szabó Dávid), majd a minorita rend folytatja a főgimnázium megalakulásáig, mely az iskolák államosítása után jó évtizeddel, 1959-ben veszítette el önállóságát: ekkor egyesítették a Gheorghe Şincai Líceummal. 

Első Magyar Jádzó Társaság néven már 1796-ban megalakult a város művésztársulata. Pezsdülést az irodalmi életbe Petőfi barátja, a koltói gróf Teleki Sándor hozott. Ő a *Nagybánya és Vidéke c. hetilap elindítója 1875-ben.

A városnak nemzetközi hírnevet adó Nagybányai Művésztelep Hollósy Simon, Réti István, Thorma János vezetésével 1896-ban jött létre. 1903-ban *Nagybánya címmel indít újságot Égly Mihály városi főjegyző. Ajtai Nagy Sándor Gábor ügyvéd nevéhez fűződik a Nagybányai Hírlap megjelenése, melynek főmunkatársa Révai Károly, a román irodalom egyik első magyar tolmácsolója, ő kezdeményezi az írókat-művészeket tömörítő Teleki Társaság létrehozását. 1910-ben megnyílik az itt született Lendvay Mártonról, a város első díszpolgáráról elnevezett színház is.

Az 1911-ben alakult és Németh Béla tanár titkársága alatt négy évig működő Teleki Társaság kezdeményezte a Teleki-Petőfi emlékeket megörökítő koltói emlékmúzeum felállítását.

Jókai Mór bejegyézése a Szentháromság templom Domus Historiájában, nagybányai látogatása alkalmával

Az I. világháborút követő államfordulat után újraélednek a magyar művelődési intézmények, most már a nemzeti megmaradásért küzdve. 1922-től egymást követik az Ady, Petőfi, Jókai emlékére rendezett ünnepségek. 1928-ban Benedek Elek, Tamási Áron, Szentimrei Jenő, Ferenczy Zsizsi irodalmi estjére került sor. A fokozódó kisebbségi elnyomás következtében veszít lendületéből a város magyar kulturális élete; hajsza indul az 1911-ben alakult *Nagybányai Festők Társasága ellen is. A magyar földrajzi nevek betiltása következtében a város nevét használó helyi lapok Bányavidék (1929) és Bánya és Vidéke (1935) címmel folytatódnak. Ugyanakkor a város székhelyi hatáskörének kiterjedését jelzi a Máramarosi Kis Lexikon itteni megjelentetése.

Jellegzetes helyi tünet az 1920-as években Bontó János bányász írói kiemelkedése: vallásos jellegű füzetek egész sorát adta ki, a hit gyógyító erejét, vagyonközösséget hirdetett, a "bölcselkedő agyagember"-ről írt szatirikus regényt és "Krisztus követése" tételét az illegális mozgalmak iránt tanúsított rokonszenvvel kapcsolta. Helyi irodalmi eseménynek számított Kurzsinszkyné Balázs Erzsébet Egy a sok közül (Nb. 1933) c. elbeszéléskötetének megjelenése.

Az 1944 őszén bekövetkezett újabb hatalmi fordulat megpróbáltatásai után elsőnek a sajtó éledt fel, de túlsúlyba jutnak az időszak propagandista szólamai. A tartományi székhellyé lett város magyar művészeti eseménye a Színművészeti Főiskola 1953-ban végzett évfolyamának csoportos megjelenése Harag György vezetésével, akikből létrejön az állami színház magyar tagozata. 1958-ban indul meg az irodalmi életet is felélesztő Bányavidéki Fáklya c. napilap. Ebben kezd közölni Mátis Béla, majd Pusztai János és Gúzs Imre. Egy időre ugyan ez a lap is a dogmatikus "vonalasság" áldozatává válik, a "megbízhatatlan" munkatársakat eltávolítják. Változás csak 1960-ban történik. Az 1968-as közigazgatási átszervezéskor ez a lap is megyei lappá minősül át, s egyes szerkesztői feladatuknak tekintik a történelmi és művelődési hagyományok feltárását, s kitekintést adnak a magyar és román irodalomra. Közéjük tartozik Fazekas György, a lap felelős szerkesztőségi titkára, akinek A nagybányai labdarúgás története (Nb. 1971) c. munkája román fordításban is megjelent. 1978-tól kezdve a főszerkesztő Klacsmányi Sándor, az ő irányítása alatt sorozatosan jelennek meg Máramaros megye helységeinek és Nagybányának a történetét és személyiségeit bemutató tanulmányok, s megszólalnak a helyi tudományos élet képviselői is. Így Béres Mária muzeológus a csodálatos növényvilágról, Götz Endre geológus az ásványokról, Sass Huba tanár a kozmoszról, Czimbalmos László az űrrepülésről ír; Selinger Sándor kutató Tudományos kilátó címmel közöl cikksorozatokat.

Ebben az "enyhébb" időszakban létesül a Magyar Népi Egyetem (Enciklopédia), a táncház; a már 1956-ban Szatmárnémetibe átköltözött, Harag György vezette művészegyüttes (*Északi Színház) helyébe létrejött a klasszikus művekkel is jelentkező Lendvay Márton Műkedvelő Színjátszó Kör. Író-olvasó találkozók következnek meghívott országos előadókkal, s Bukarestben megjelenő könyveikkel helybeli műszaki írók is feltűntek: Dienes Zsombor A bányász könyve fordításaival, Brassay Sándor (társszerzésben F-kel Elekkel) Talajvédelem, területrendezés, földmérés c. művével (1979). Közben azonban a nacionalista diktatúra élesedésével sor kerül a helyi magyar értelmiségiek elleni erőszakoskodásokra: Szász Károly, Maderspach Viola magyar múzeumi szakértőket menesztik állásukból, meghurcolják Pusztai Jánost, Nagy Kálmánt.

1989 karácsonya után a most már Bányavidéki Új Szó címmel megjelenő helyi lapra hárult az e vidéken élő szórványmagyarság megszervezése. A szabadabbnak tűnő légkörben 1990 áprilisában Csoma György, Klacsmányi Sándor és Pusztai János Erdélyi Féniks címmel új szépirodalmi, művészeti és hitéleti folyóiratot indít, ebben teszik közzé a régebben tiltott anyagokat is. A lap egy évig (1991 júniusáig) él csupán, de elindítja a város nagy szülöttjeinek, Tersánszky Józsi Jenőnek, Németh Lászlónak méltó kultuszát.

A református templom előcsarnokában 1991-ben Németh László tiszteletére emléktáblát helyeznek el, s ugyanebben az évben ökumenikus istentisztelettel, irodalmi műsorral és tudományos szimpóziummal nyitják meg a szomszédos Misztótfaluban a falu nagy szülöttéről elnevezett Gyűjteményt, új lendületet adva *Misztótfalusi Kis Miklós emlékezetenek. Emlékbeszédet mondott Sütő András és Bálint Tibor, saját versével szerepelt Kányádi Sándor és Király László. Ugyanebben az évben alakul meg a Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület (első elnöke Pohl Antal), amely művelődési rendezvényeket szervez (társrendezője az évenkénti koltói Petőfi-napnak), könyvtárat létesít, s EMKE-Füzetek cím alatt könyvsorozatot jelentet meg a vidék magyar kulturális hagyományainak, honismereti nevezetességeinek bemutatására. 1992-ben Nagybánya és Koltó magyar lakossága *Teleki Sándor emlékezetet újítja fel halálának centenáriumán, amikor az egykori kastélyon emléktáblát avatnak.

1993-ban a Szilágyi Domokos Napok keretében megkoszorúzták a költő nagysomkúti szülőházán az emléktáblát, s új emléktáblát avatnak emlékére egykori magyarláposi lakhelyén is. Ez alkalmakkor Czine Mihály és Kántor Lajos mondott emlékbeszédet. Megülték Németh László halálának huszadik évfordulóját is, szónok volt Szatmárnémetiből Máriás József, Sepsiszentgyörgyről Veress Dániel, Kovásznáról Fábián Ernő. Ekkor nyitották meg a régi megyei könyvtár épületében elhelyezett Németh László Könyvtárat, amelynek ma közel 1000 beiratkozott olvasója van. Vezetője Fazakas Magdolna.

Az emlékező tisztelgések a nemzetiségi öntudat felerősödését jelentették helyi és országos méretekben. A rendezéshez az EMKE, az 1991-ben alakult Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület és a szatmári Kölcsey Kör adott széles társadalmi keretet. A helyéről többször is eltávolított Lendvay-mellszobor most már zavartalanul állhat a Ligetben, s talán az emléktáblákat sem fenyegeti a rombolás veszélye. Ugyancsak ünnepélyes keretek között, nemzetközi részvétellel ülte meg a város 1996-ban a nagybányai festőiskola centenáriumát.

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentekReklam


Reklam
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

magánszemélyek közötti hitelajánlat Pozdrav, gospodine ili gospođo. Es necesario esforzarse por implementar actividades activas o (...)

magánszemélyek közötti hitelajánlat Pozdrav, gospodine ili gospođo. Es necesario esforzarse por implementar actividades activas o (...)

magánszemélyek közötti hitelajánlat Pozdrav, gospodine ili gospođo. Es necesario esforzarse por implementar actividades activas o (...)

adj fel hirdetést
Noileg
tmh
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
banyavidek