Ezért takarja lila lepel nagyböjt idején a feszületet

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnapon ünnepeljük. Ennek előkészületi ideje a nagyböjti időszak. Ezen a 40 napon Jézusnak a megkeresztelkedése utáni, a pusztában töltött 40 napos böjtjére emlékeznek meg a keresztény világban.


A 40-es szám az ószövetségi könyvekből is ismert volt

A húsvétot megelőző időszak a 40 napos nagyböjt (Quadraesima) ideje, amikor Jézus 40 napos pusztai böjtjére, és az azt követő kínszenvedésére emlékezünk.

A 40-ES SZÁM MÁS OKBÓL IS JELENTŐS AZ Ó-, ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSBAN:

Mózes 40 napig böjtölt a törvények kihirdetése előtt, 40 évig tartott a pusztai vándorlás, Jónás pedig azt jövendölte, 40 nap múlva pusztul el Ninive, de mivel a nép böjtölt, bűnbánatot tartott, és jó útra tért, végül mégsem pusztult el a város.

JÉZUS A FELTÁMADÁS UTÁN 40 NAPIG MÉG MEGJELENT AZ APOSTOLOKNAK, AKIKNEK ISTEN ORSZÁGÁRÓL BESZÉLT.

A szintén 40 napos nagyböjti időszaknak - amely hamvazószerdától nagyszombat estig, az ünnepi szentmise megkezdéséig tart –, tehát ez a biblikus eredete. Ez az időszak a böjtölés, az önmegtartóztatás, és az elcsendesülés ideje. A böjt a hívő keresztény számára fontos gyakorlatnak, próbatételnek számít.

Lényeges, hogy önként vállalja az ember, ne pedig kényszerből. A böjt tulajdonképpen egy olyan próbatétel, ami bebizonyíthatja, hogy nem vagyunk rabjai sem az ösztöneinknek, sem a kényelmünknek, sem pedig a függőségeinknek.

MEGMUTATHATJA, HOGY TUDUNK-E LELKILEG SZABADON ÉLNI, ÉS EGYÜTT ÉREZNI MÁSOKKAL.

A böjt szokása arra int bennünket, hogy ne csak a test, vagyis vágyak és ösztönök szerint, hanem a lélekkel, vagyis szellemileg tudatosan éljünk.

Naponta egyszer étkeztek, kenyeret, sót, és száraz növényi étket vettek magukhoz

Az ókeresztények a második és harmadik században még nagypénteken illetve nagyszombaton böjtöltek. Először az alexandriai egyházközösség tagjai  kezdték el a 3. század közepétől egy hétig tartani a böjtöt, ami később  40 napra bővült. Szent Atanáz Rómából azt írta az alexandriaiaknak, hogy tartsák meg a 40 napos böjtöt. Többek között ebből a forrásból tudható, hogy a 4. századtól általánossá lett a 40 napig tartó böjt. A 7. század elejétől vált szokássá a római egyházban a nagyböjti időszak  hamvazószerdától való kezdete, és ezt a szokást  II. Orbán pápa 1091-ben egyházi törvénnyé tette.

II. Orbán pápa tette egyházi törvénnyé a nagyböjtötFORRÁS: WKIMEDIA COMMONSHamvazószerdától húsvétig ténylegesen azonban 44 nap telik el, ennek pedig az az oka, hogy a keresztény egyházban a vasárnap böjttiltó nap, tehát a nagyböjtbe a vasárnapok nem számítanak bele. Régen nagyon szigorúan vették a böjti előírások megtartását, de később egyrészt gazdasági, társadalmi okokból,

MÁSRÉSZT PEDIG, MERT MIVEL ENYHÜLTEK AZ EGYHÁZI ELŐÍRÁSOK, MÉRSÉKLŐDÖTT A SZIGOR IS.

Naponta egyszer étkeztek este, ilyenkor kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket vettek magukhoz 40 napon át. A böjti vacsorához külön edényeket használtak.

A székesfehérvári Szent István bazilika letakart főoltára nagyböjt idején

Ma a keresztény hívők számára az a minimum előírás, hogy péntekenként nem szabad húst fogyasztaniuk, illetve hamvazószerdán és nagypénteken szigorúbb böjtöt kell tartaniuk. A pénteki hústilalom egész évre szól, nem csak erre az időszakra. A püspöki kar által 1996-ban meghatározott érvényes böjti előírás szerint

NAPONTA CSAK EGYSZER LEHET TELJESEBB AZ ÉTKEZÉS,

de reggel és este is szabad némi ételt fogyasztani. Szabadon választható, hogy a teljesebb étkezés délben, vagy este legyen-e.

Húsvét vasárnapi szentmise Vatikánban, a Szent Péter bazilika előtti téren

A lényeg az önmegtartóztatás, testünk megfegyelmezése, hogy jobban tudjunk a lelkiséggel foglalkozni, és ne adjuk át magunkat a testi vágyaknak, illetve a kényelmeknek. De az is fontos, hogy a böjtöt az ésszerűség határain belül tartsuk meg, tehát mindenki az egészségi állapotának, munkájának megfelelően böjtöljön. Például, aki kemény fizikai munkát végez, mondjuk egész nap kapál a földeken, az ne kenyéren és vízen böjtöljön.

A virágvasárnappal kezdődik a nagyhét, amikor Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk

Hamvazószerdán az a szokás, hogy a virágvasárnapi elégetett barka hamujával hintik meg a bűneiket megvallott híveket. A hamu már az Ószövetségben a bűnbánat jelének számított, amit Jézus is megemlít.

Jézus az utolsó vacsorán

Az ókeresztény időkben, ha a hívek meggyónták a bűneiket, és a diakónus a feloldozás után kirótta rájuk a penitenciát, szőrcsuhába öltöztették a vezeklőket és a püspök kiutasította őket a templomból, ahogyan Ádám és Éva is ki lett utasítva a Paradicsomból. Voltak hívek, akik bűnbánatuk jeléül hamut szórtak a fejükre. (Az ókorban ez a gyász jele is volt.)

A NAGYBÖJT LITURGIKUS SZÍNE A LILA, AMI A KÉSZÜLETI BŰNBÁNATI IDŐSZAKOK SZÍNE.

A nagyböjt kezdetétől húsvét vigíliáig nem mondhatnak a hívek alleluját, és tilos az oltárt virágokkal díszíteni. Hamvazószerdán a szentmisében elmarad a bűnbánati liturgia és az „Uram irgalmazz!" könyörgés csakúgy, mint a szokásos homília (bibliamagyarázatot tartalmazó szentbeszéd), amit csak a hamvazás utáni misén lehet ismét megtartani. Nagyböjt idején nem szól az orgona, sem pedig más hangszer a templomokban.

A nagyböjt első vasárnapján letakarják a templomban a feszületet és a képeket (ez nem kötelező, de általános gyakorlat), amelyeket egészen a húsvéti vigília kezdetéig letakarva kell hagyni.

A NAGYBÖJT UTOLSÓ HETE A NAGYHÉT, AMELY A VIRÁGVASÁRNAPPAL KEZDŐDIK.

A virágvasárnap elnevezés a latin „Dominica palmarum", azaz a „pálmaágak vasárnapja" kifejezésből ered, mert ezen a napon arra emlékezünk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe.

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények

Jézus jeruzsálemi bevonulásáról Máté apostol, a négy evangélista egyike, ekként emlékezett meg: „Sokan ruhájukat terítették az útra, mások meg lombos ágakat szórtak eléje, amelyeket a réten vágtak. Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban" (Mt 21, 8,9)

A húsvéti gyertya a feltámadt Krisztus szimbóluma

Így vált szokássá a pálmaágas, Európa északi részein pedig a barkás körmenet. E napon a főmise előtt körmenetet, vagy ünnepélyes bevonulást tartanak. Körmenet csak a főmise előtt lehetséges, az ünnepélyes bevonulás a többi mise előtt is. A körmenetben a régi hagyomány szerint többek között a húsvéti gyertyát (cereus paschalis), vagyis egy nagyméretű fehér viaszgyertyát hordoznak körbe, amely a föltámadt Krisztus jelképe.

A húsvéti gyertya a feltámadt Krisztus szimbóluma

A nagyobb méretű húsvéti gyertyát a kereszt jelével, évszámmal, valamint az alfa és omega görög betűkkel, továbbá a Krisztus sebeit szimbolizáló öt tömjénszemmel díszítik.(Az alfa és omega a görög ábécé első illetve utolsó betűje azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus a kezdet és a vég.)

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN A PÜSPÖK  OLAJSZENTELÉSI MISÉT CELEBRÁL A PAPJAIVAL, EKKOR MEGSZENTELI A KRIZMÁT ÉS A TÖBBI SZENT OLAJOKAT.

Ezeket a megszentelt olajokat használják kereszteléskor, bérmáláskor, papszenteléskor, templomszenteléskor, és a betegek szentségének kiszolgálásakor.

A bérmálás szentségét csak a püspök szolgáltathatja ki

Ez a hagyomány egészen az Ószövetség idejére nyúlik vissza, a Kivonulás könyvében olvasható a „szent balzsam" receptje is, amelyet Isten adott Mózesnek. A krizma olívaolaj és balzsam - balzsamfák gyantájának és illóolajának - megszentelt keveréke, amit azokon a szertartásokon használnak, amelyeket a liturgia szerint a püspöknek kell elvégeznie, ilyen például a bérmálás vagy a pappá szentelés.

Nagy Lajos és Sisi is megkapta a Rosa d'Oro-t

Nagyhéten a katolikusok kálváriát járnak. A régi időkben a hívek naponta jártak keresztutat a pap vezetésével, szinte minden faluban. Nagyhét negyedik vasárnapja a Laetare vasárnap, ezen a napon szabad ismét feldíszíteni az oltárt virágokkal és az orgona is megszólalhat, a lila színt pedig felváltja a rózsaszín. E napon a szentmise indító (introitus) éneke a „Laetare Ierusalem", azaz a „Vigadozzál Jeruzsálem" gregorián, ami a miséző és kísérete bevonulása alatt hangzik el.

Jézus Krisztus feltámadása Rafaello Sazio 15. századi festményén

A 11. századtól való hagyomány a pápai aranyrózsa adományozása is, a nagyböjt 4. vasárnapján.

ELŐSZÖR 1049-BEN ÁLDOTTA MEG EZEN A NAPON A PÁPA A ROSA D'ORO-T, VAGYIS AZ ARANYRÓZSÁT,

egy aranyból készült, illatszerekkel, balzsammal megtöltött rózsát formáló pápai kitüntetés.A Szentatya kezdetben csak a hivatalnokainak, de később már királyoknak, majd a 14. századtól kezdve testületeknek is adományozta ezt a magas egyházi kitüntetést.

A Rosa d' Oro

A 19. századtól a királyi családok nőtagjai is megkaphatták erényeikért és egyházszolgálatukért az arany rózsát. Több magyar uralkodó is részesült ebben a magas pápai kitüntetésben, így többek között 1348-ban Nagy Lajos király, 1435-ben pedig Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király, de a 19. században

FERENC JÓZSEF ÉS FELESÉGE ERZSÉBET KIRÁLYNÉ IS MEGKAPTAA ROSA D' ORO-T.

 

Sisi és Ferenc József gyermekeikkel a gödöllői királyi kastély parkjában. Az uralkodó és felesége is megkapta az arany rózsát

Az utolsó aranyrózsa kitüntetésben XIII. Alfonz felesége, Viktória brit királynő unokája, Ena spanyol királyné részesült 1923-ban.

A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉTŐL A SZENTATYA ELSŐSORBAN A MÁRIA-KEGYHELYEKNEK ADOMÁNYOZZA AZ ARANY RÓZSÁT.

Legutóbb Ferenc pápa 2019. júniusában  a csíksomlyói búcsújárás alkalmából ajándékozta meg a Szűzanya szobrát az aranyrózsával.

A Szentatya, Ferenc pápa elhelyezi az arany rózsát a fatimai Szűz Mária szobor talapzatán

Az aranyrózsa az öröm és a szeretet szimbóluma, - a régi szertartáskönyvekben Jézus Krisztust jelképezi -, így ez nem csak egy elismerés, hanem szolgálatvállalás is, mert aki ezt megkapja, annak Krisztust kell elvinnie és hirdetnie a világban.

(origo.hu)

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

 

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukReklam


árfolyam:
1 euro = 4.9245 RON
1 dollár = 4.1111 RON
100 forint = 1.3721 RON
rmdsz nb
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Gyors és jogos hitelajánlat mindenkinek Jó nap, Itt szerezheti be gyors és egyszerű hitelét anélkül, hogy felfedné pénzügyi (...)

Szüksége van nem biztonságos hitelre Éppen abban az évszakban érezzük nyomásnak, és ez az év a világjárvány miatt (...)

Komoly hitelajánlat 3% -os kamatlábbal Jó nap, Gyors és egyszerű kölcsönre van szüksége? A bank megtagadta tőled a (...)

adj fel hirdetést
n2

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Judith Gorog 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Izgalommal varom az eloadast, sok (...)

KelepElek A kutyatulajdonosok (...)

Gyihhááá! Illegális (...)

Miskolczi Katalin 125 éves a Nagybányai Művésztelep - (...)

Sok sikert a programhoz, már naGyon (...)

Extractionmrg A Szent István Napok 2020 további (...)

collection of poems composed

AndrewDuata Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

https://zootovaryvsem.org/ (...)

Dániel Penkov Mikola András: Színek és fények (3.)

Várom a folytatást' Ezek után (...)

Ferenc Seres A járvány kezdetétől számítva 800 (...)

Sajnos Nagybánya lakosait megviselte a (...)

RIST ZITA A városfejlesztés és városarculat (...)

Kedeves varosi tanacsosok!amit fentebb (...)

Katalin Nászta Kétszáz évvel ezelőtt nyitotta meg (...)

Köszönöm a cikket!

Libik Jòzsef Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Jò napot.Libik Jòzsef vagyok.Jelenleg (...)

Dr Daróczi János Huszonnégy református elkezdte (...)

Példaértékű kezdeményezés!

Nagy István Bemutatkoznak az RMDSZ Máramarosért (...)

Máramaros megye NEM maradt parlamenti (...)

Attila Szász Ismét lakossági fórumot szervez a (...)

Sok sikert a fórumnak.

Varga Gábor Emil Boc nem örül, hogy RMDSZ-es (...)

Elég nagy baj!

Kinczel Ferenc Új székháza lesz a Nagybányai (...)

Vigyázzatok a fejetekre el ne (...)

Éva Bondorné Tisztelt Képviselő Úr, mondjon le!

Nem érdekel mi van Nagybányán! Van (...)

Zita Rist Szakmaképzés líceumi diákok (...)

Erdemesnek Tarta am felmerni hogy az (...)

Kertesz Rozalia Megyénként rendkívül változó, hol (...)

Mi a helyzet Nagybányán ?

Róbert Szálka Értékek vonzásában – (...)

Ha nem jön köze ez a vírusos (...)

Julka Új igazgatója van a Németh László (...)

Szivbol gratulalok! ♥

Veronica Benedec Új igazgatója van a Németh László (...)

Gratulalok tanarneni

Lenkey Tibor A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Őszinte köszönetem és elismerésem (...)

Todorovics István A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Sok sikert a további munkássághoz!

Tompos Opra Ágota A Nagybánya Tájképfestő Telep 25 (...)

Örömmel látom hogy elismerik (...)

Erzsebet Koncz Kovacs Szamosardó, a legmagyarabb település (...)

K Ö S Z Ö N Ö M !

Ulman Mária Mégis lett magyar alpolgármestere (...)

Nagyon sok szeretettel gratulálok Pap (...)

Lenkey Tibor Iványi Grünwald Béla és változó (...)

Tisztelt Szerkesztőség! Előző (...)

Lenkey Tibor Iványi Grünwald Béla és változó (...)

Tisztelt Szerkesztőség! Lenkey Tibor (...)

Felsőkohói templom Nagybányai és máramarosi katolikus (...)

Sarlós Boldogasszony Szentmiséinek (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

tmh
tajkepfesto300-200
FF2020
Reklam