Reklam
2023. október 04., szerda Ferenc napja
árfolyam:
1 euro = 4.9752 RON
1 dollár = 277.7786 RON
100 forint = 0.0569 RON

Az első magyar történelmi festő: Madarász Viktor emlékezete

| Vélemények 0 | Nyomtatom | A+ | A-

A 19. század nem csupán az ipari forradalom, hanem a romantika és a nemzeti ébredések kora is: a 190 évvel ezelőtt született Madarász Viktor a magyar történelmi témák első nagyformátumú festője volt.


A 19. század közepe-vége a historizmus virágkora az európai, s így a magyar festészetben. A történelem szinte kimeríthetetlen kincsesházat jelent a festők számára. Ha a nagy nemzetek a dicsőséges – vagy annak tűnő – történelmet fölhasználták az identitás megszilárdítására, akkor még inkább igaz ez a kis nemzetek esetében. Az alábbi írásban a romantikus történelmi festészet egyik nagy alakjára, az 1830. december 14-én született Madarász Viktorra emlékezünk. Mindig hű maradt a '48-assághoz, képei a magyar történelem tragikusan elbukó alakjainak (Zách Felícián, Hunyadi László, Zrínyi Ilona, kurucok, Dózsa-felkelők) állítottak emléket, életben tartva a hazafiságot az 1850-es évek önkényuralmi levegőjében.

A 19. század közepén kibontakozó romantikus történelmi festészet triászából (Madarász Viktor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula) Madarász volt a legidősebb. Mielőtt azonban rögtön bemutatnánk életét és pályafutását, érdemes körülnézni a kor Európájában: hogyan is állt a történelmi festészet divatja. Elsőre ellentmondásnak tűnhet, hogy az ipari forradalom kibontakozásának idején, a gőzhajó, gőzmozdony és távíró korában a tömegek rajongtak a nagyszabású történelmi festményekért. Nem szabad azonban elfeledkezni két tényről: 

a 19. század nem csupán az ipari forradalom, a gépek és a tőke kora,

hanem a romantika elvágyódás-kultusza és a nemzeti ébredések kora is. 

A technológiai-műszaki fejlődés egyébként sem áll ellentétben a régi korok szeretetével és a romantika középkor-kultuszával. Általában úgy szokták fölfogni, hogy aki a technológiai, gazdasági vívmányok rajongója, az el akarja törölni a régit. A kettő azonban nem feltételezi egymást. Sőt! Éppen a 19. század mutat példát a „régi” meg az „új” kiegyensúlyozott együttélésére. A kastélyépíttető II. Lajos bajor király (1864-1886) egyszerre rajongott a német lovagvilágért, hősregékért, Wagner világáért és a modern technikai vívmányokért, s Jókai Mór, Victor Hugo, id. Alexandre Dumas művei tanúskodnak a technikai vívmányok iránti rajongásukról, amellett, hogy regényeik túlnyomórészt történelmi témájúak. 

A történetírás tálcán kínálta a témát a művészeknek éppúgy, mint az ideológusoknak. Angliában, Franciaországban és általában a nagy nemzeteknél a birodalmi nagyság, a grandeur és gloire érzülete hatotta át a közéletet, és a művészek is kiszolgálták a kor- és közhangulatot. A nagyság, a dicsőség és birodalmi hitvallás még az ekkoriban területi-politikai széttagoltságban élő németség festészetében és szobrászatában is visszaköszönt. 

Más érzületi forrásból táplálkozott a történelmi festészet a kontinens keleti felén,

ahol a régmúlt birodalmiságának az emléke ellensúlyozta a jelenbeli dicsőség és birodalmiság hiányát. Az angol, francia, orosz, még a német művészek is jelenbeli birodalomban gondolkoztak – a porosz, osztrák és orosz abroncsok közé fogott közép- és kelet-európaiak „egykorvolt” birodalomban. Ez mind a mai napig nagy érzületi különbség Nyugat-Európa (no és Oroszország) meg Közép-és Kelet-Európa kisnépei között. Megjegyzendő, elkanyarodva a festészettől: azóta a birodalmiság gyakran ironikus színezetet kapott, de napjainkban számos művészi téren – irodalomban, filmen – tetten érhető a fenti különbség. Az angolok mernek viccelődni a birodalmi tudattal, de már a franciákra mindmáig – bár régen nincs birodalmuk – kevésbé, Közép-és Kelet-Európa népeire pedig egyáltalán nem jellemző a birodalmi múlt ironikus szemlélete: számukra Mátyás, Nagy Kázmér, Szent Vencel birodalma a „történelmi aranykor”.

Madarász Viktor: Kuruc és labanc (1855)

Visszatérve a festészethez: a francia Paul Delaroche, a német Karl von Piloty, a lengyel Jan Matejko és az orosz Ilja Repin voltak a romantikus történelmi festészetnek legjelentősebb európai hírű alakjai.

Mint annyi minden más,

az európai és magyar művészet is szinkronba került a reformkorban.

1839-ben Pesti Műegylet néven megalakult az első művészetpártoló egyesület, amely 1840-ben kiállítást rendezett. A hazai festők a nyugati mesterek műhelyeiben tanulták el a nagyjelenetezés fortélyait. Delaroche volt Madarász Viktor mestere, Benczúr és Székely pedig a müncheni képzőművészeti akadémián, Piloty műhelyében tettek szert a nagy történelmi tablók készítésében való jártasságra. München több magyar festőgenerációt kinevelt, a historikus festészeten kívül Munkácsy Mihály és az impresszionista, később nagybányainak nevezett kör tagjai is megfordultak az „Isar-parti Athénban”. 

Vissza-visszatérő téma a nagy emberek tragikus sorsa. Erre példa Delaroche Jeanne D’Arc a tömlöcben című képe (a börtönjelenet számtalan festményen visszatér majd), amely Madarászt is megihlette: gondoljunk a Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben című képre. A nagy tömegeket mozgató csatajelenetek és egyéb események (a koronázások, királylátogatások képei) szintén divatosnak számítottak (pl. Jan Matejko: Báthory István Pszkov előtt, A grünwaldi csata). 

A romantikus történelmi festészet vonzódott a grandiózus jelenetekhez, a nagy tömegek ábrázolásához, a mozgás, a dinamizmus és érzelmek megjelenítéséhez. Míg a korábbi, biedermeier stílusú történelmi festmények érzelmes életképeket ábrázoltak, gyakran a családi élet vagy a magánszféra köréből, a romantikus történelmi festők a realizmus jegyében törekedtek a nagyjelenetekre és a múlt szempontjából releváns témák földolgozására.

Az érzelmes, szentimentális témákat fölváltotta a szenvedélyek ábrázolása.

Hogy miben hozott változást a romantika a történelmi festészet terén a biedermeierhez képest, ahhoz elég csak összehasonlítani Liezen-Mayer Sándor Mária Terézia egy szegény koldusasszony gyermekét szoptatja című vagy Kovács Mihály Mátyás király és a boroszlói polgármester leánya című képét Paul Delaroche Jeanne D’Arc a tömlöcben vagy Madarász Viktor Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt című festményével. Az első kettő egy életkép egy naiv és egyszerű témáról, ami bájos, de ennyi az egész. A Jeanne D’Arc-ban vagy a Zrínyi Ilonában, vagy Matejko képein dráma van, emberi szenvedélyek (harag, gyűlölet, elszántság, csalódottság) a szereplők arcán, a nemzet (sőt, nemzetek, a régió) sorsa szempontjából nagyobb a tét, mint az, mi történik a boroszlói polgármester házában. 

Hunyadi László siratása (1859)

S lássuk hősünket! Madarász Viktor 1830. december 14-én született a felvidéki Csetnek faluban. Édesapja, Madarász András akár Jókai Fekete gyémántokja hősének, Berend Ivánnak lehetne modellje:

a gömöri vállalkozó-nemesember szívén viselte a magyar ipar fejlesztését,

és megalapította a vaskohászattal foglalkozó Csetnekvölgyi Concordia vállalkozást, amely a Pécs környéki szénvagyonra is kiterjesztette hatósugarát. Ebből a nemesi eredetű iparosfamíliából származott a magyar romantikus történelmi festészet úttörője (ismét példát láthatunk a modernitás és a tradíció, a gazdasági fejlődés és művészet együttélésére). 

A család iparpártoló tevékenységében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentett fordulatot. Viktor tizennyolc éves ifjoncként a kardot választotta a kalapács helyett: fölcsapott önkéntesnek a magyar alkotmányosság és szabadság zászlaja alá. A hadnagyi rangig vitte a honvédseregben. Ha összehasonlítjuk a róla készült portrét Benczúr vagy Székely arcképeivel, mintha egy kései kuruc és egy 19. század eleji kisnemes ötvözetét látnánk a polgári kézműves mesterek mellett. Fekete, göndör hajú, villogó fekete szemű, kackiás bajszú férfi volt, aki demonstratívan gyakran viselt mentét.

Ugyanazt a mentét hordta, amelyet a szabadságharc seregéből megőrzött.

Némi jogi tanulmányok mellett Madarász eljárogatott Pósa Gábor festőművészhez. Kiderült, hogy a fiatalembernek tehetsége van a részletgazdag arcképrajzolás iránt. Pósa meggyőzte, hogy nem elég Magyarországon tanulni: ha festő akar lenni, a legjobb intézetekben kell tanulnia. Madarász így elment Bécsbe – 48-asság ide vagy oda –, és végigjárta annak a Ferdinand Waldmüllernek az iskoláját, akinek keze alatt Borsos József és Zichy Mihály is tanulta a piktorkodást. Waldmüller a biedermeier korszak fogásaira tanította Madarászt. Ekkoriban készültek első történelmi képei, például a Kuruc és labanc, amelyet a korabeli aktuálpolitikára való tekintettel Életrajz Erdély múltjából címmel mertek kiállítani a Pesti Műegylet kiállításán. A képen fiatal kuruc haldoklik felesége karjában az oltár előtt, míg testvére császári katonákat hoz elfogására, nem törődve a templom szentségével. A politikai rivalizálással átszínezett testvérviszály romantikus téma volt Nyugaton is, ám a magyar közönség nem a 17. századi Erdélyre, hanem a nemrég levert szabadságharcra gondolt a családi tragédia láttán.

Zách Felicián (1858)

Madarász 1856-ban Delaroche műhelyében folytatta a tanulmányait. A francia festő nevéhez kötődnek olyan híres festmények, mint a Lady Jane Grey kivégzése, a Henry Guise herceg meggyilkolása, vagy a történelmi festészet kétségtelenül legperverzebb témájú alkotása, a Cromwell fölnyitja I. Károly király koporsóját. Madarász következetesen a magyar történelemből vette festményi témáit, s azon belül is a nagy tragikus bukások és a levert felkelések, szabadságküzdelmek álltak életművének középpontjában. Képei belső indíttatásból, nem csupán reprezentáció céljából születtek, s erősen „politizáltak”, amennyire azt festményekkel lehetett: a magyar függetlenség vörös fonalként húzódik végig az életművön. Sorra készültek képei: a Hunyadi László siratása, amely fény-árnyék játékával kiemelkedik a történelmi festmények sorából, a Zrínyi Ilona vizsgálóbírái előtt, a Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben, a Dobozi hitvese és a Dózsa népe.

A Hunyadi siratása című festmény nemzetközi hírű lett,

hiszen 1861-ben méltán elnyerte a párizsi Szalon nagydíját. 

Idővel Madarász egyre realistább stílusba tolódott el, erre példa a Bethlen Gábor tudósai körében és az Izabella királynő című festménye. Az 1870-es évektől Madarász helyzete nehezebbé vált. Párizsból hazatérve nem tudott visszailleszkedni a magyar viszonyok közé, sok kudarc érte, ezért a művészet helyett apja vállalkozását vezette. A Münchenben tanult Benczúr Gyula pályája kezdett fölívelni, beárnyékolva az övét, párhuzamosan azzal, ahogyan az „Isar-parti Athén” művészeti hírneve kezdte háttérbe szorítani Párizst. 

A művész üzlete csődbe ment. Idős korában újra visszatért a festészethez, ám ekkor már a Benczúr és Székely Bertalan munkássága által akadémikus formákba merevített romantikus történelmi festészet egyeduralmát az impresszionizmus (a nagybányai iskola) veszélyeztette. Az újítók szemében Madarász a meghaladni gondolt „régi” stílus reprezentánsa volt. Az idős mester nem talált vissza a művészeti életbe, 1917-ben majdnem elfeledve halt meg. 

Madarász volt az első a magyar történelmi festők sorában.

Tragédiája, hogy a korán jött siker mindössze másfél évtizedig tartott. Franciás stílusával nem tudott érvényesülni Magyarországon, miközben a müncheni iskola tanítványai learatták a történelmi festészet gyümölcseit. Amikor újra festeni kezdett, már a közönség egy része elfordult a történelmi festészettől. Sokan ekkor már úgy látták az akadémiai formákba merevedett történelmi romantikát, ahogyan a polgári radikálisokhoz közel álló Fülep Lajos művészettörténész, filozófus, kritikus, aki „Benczúr és az egész akadémiai pereputty” címen egy kalap alá vette a stílusirányzat mestereit. Gyakran a Horthy-kori „neobarokk” reprezentáció bűnét is utólagosan a historizmuson verik el. Madarászra azonban igazságtalan a vád. Mindig hű maradt a '48-assághoz, képei a magyar történelem tragikusan elbukó alakjainak (Zách Felícián, Hunyadi László, Zrínyi Ilona, kurucok, Dózsa-felkelők) állítottak emléket, életben tartva a hazafiságot az 1850-es évek önkényuralmi levegőjében. 

(mandiner.hu)

 

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

Írja meg véleményét:

a hozzászólások felülvizsgálatát és törlési jogát fenntartjukReklam


Reklam
Uj Szo

PIACZ, apróhirdetések

Hitel ajánlat Sürgős kölcsönre van szüksége? Személyi kölcsönt adunk? Vállalkozási kölcsönök? (...)

Ostrava Nebankovní konsolidace půjček do 20 milionů Kč. Dostali jste se do dluhové pasti a (...)

Gyors és hatékony hitel Gyors, hosszú vagy rövid lejáratú hitelre van szüksége? Vállalkozási kölcsönök, (...)

adj fel hirdetést
Rmdsz

SZAVAZÁS

Hogyan áll hozzá a jelenlegi járványhoz?

szavazok

a szavazás állása
korábbi szavazatok
tmh
Noileg

VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek

TRNKOVÁ JAROSLAVA Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Pokud potřebujete podnikatelský (...)

David Czellar Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

SÜRGŐS HITELEK Üdvözlet! (...)

David Czellar Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

SÜRGŐS HITELEK Üdvözlet! (...)

TRNKOVÁ JAROSLAVA Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Pokud potřebujete podnikatelský (...)

EMERGENCY URGENT LOANS +918929509036 Nagybánya az irodalomban

Do you need Finance? Are you looking (...)

dr james eric Nagybánya az irodalomban

Do you need Finance? Are you looking (...)

mickaela petrikova Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Szükséged van (...)

mickaela petrikova Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Szükséged van (...)

mickaela petrikova Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Szükséged van (...)

Herdovapavla Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Azt akarod, hogy hitelt a holtponton, (...)

David Czellar Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Magánszemélyek közötti (...)

mickaela petrikova Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Ajánlatok kölcsön pénzt az egyének (...)

mickaela petrikova Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Üdvözöljük, Hölgyem és Uram, (...)

Herdovapavla Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

SÜRGOS HITELEK Szia Mr./Mrs. (...)

David Czellar Iratkozás magyar nyelvű óvodai (...)

Helló, David Czellar néven mutatkozom (...)

EMERGENCY URGENT LOANS +918929509036 Búcsús szentmise Szentháromság (...)

Do you need Finance? Are you looking (...)

dr james eric Búcsús szentmise Szentháromság (...)

Do you need Finance? Are you looking (...)

Yveta Cáková Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Nebankovní konsolidace půjček do 20 (...)

Yveta Cáková Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Nebankovní konsolidace půjček do 20 (...)

Yveta Cáková Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Nebankovní konsolidace půjček do 20 (...)

Yveta Cáková Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Nebankovní konsolidace půjček do 20 (...)

dr james eric Budapesti válasz a román tiltakozásra

Do you need Finance? Are you looking (...)

Richmond Fischer Búcsús szentmise Szentháromság (...)

All of you, hello. Richmond Fischer his (...)

Richmond Fischer Búcsús szentmise Szentháromság (...)

All of you, hello. Richmond Fischer his (...)

Richmond Fischer Búcsús szentmise Szentháromság (...)

All of you, hello. Richmond Fischer his (...)

Richmond Fischer Búcsús szentmise Szentháromság (...)

All of you, hello. Richmond Fischer his (...)

Szkandera Marek Nagybányán koncertezik a 100 Tagú (...)

Helló! Valóban finanszírozásra és (...)

asda services One Jazz Fesztivál 2023

Buna ziua Doresc să folosesc această (...)

Andre Coker Máramaros Megyei Focibajnokság

Buna ziua Doresc să folosesc această (...)

asda services Renoir-kiállítás nyílt a (...)

Buna ziua Doresc să folosesc această (...)

véleményt, a cikkek végén az erre kijelölt helyen, lehet írni

Reklam
Reklam
Reklam
banyavidek